Terms and Conditions

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
zarembastore.com
Pracownia krawiecka ZAREMBA Maciej Zaremba

I. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
„Sprzedawcy” – rozumie się przez to Macieja Zarembę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pracownia krawiecka “ZAREMBA” w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 15, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej , prowadzonej przez Urząd Skarbowy w Pruszkowie, pod numerem NIP 534-218-15-04 REGON 141853800

„Towarze” lub „Towarach” – rozumie się przez to towar lub towary opisane na Stronie, oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę.

„Użytkowniku” – rozumie się przez to osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, posiadającą zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu.

„Kliencie” – rozumie się przez to Użytkownika, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę, na zasadach określonych w rozdziale III niniejszego Regulaminu.

„Zamówieniu” – rozumie się przez to propozycję zawarcia Umowy składaną Sprzedawcy przez Użytkownika za pośrednictwem Strony www.zarembastore.com.

„Danych” – rozumie się przez to dane podane przez Użytkownika w ramach składania Zamówienia.

„Umowie” – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru zawartą na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępnionych na Stronie, pomiędzy Sprzedawcą oraz Klientem, której przedmiotem jest ustalenie zasad sprzedaży Klientowi Towaru.

„Stronie” – rozumie się przez to stronę internetową znajdującą się pod adresem www.zarembastore.com

„Sklepie” – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się na Stronie.
„Regulaminie”– rozumie się przez to niniejszy regulamin.

II. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące wymagania techniczne:

– rozdzielczość ekranu: 1024×768 lub wyższa,

– głębia kolorów: 32 bity lub wyższa,

– przeglądarki: Internet Explorer 6.0 lub wyższy, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari,

– włączona obsługa cookies,

– włączona obsługa Javascript.

Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku nie spełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Użytkownikowi złożenia za pośrednictwem Strony Zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia Umowy, ani też zrealizować zawartej Umowy.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Każdy z Towarów ma swoje zdjęcie. Użytkownik, który wybiera przedmiot, powinien kliknąć myszką na jego zdjęcie, w celu uzyskania dokładnego opisu przedmiotu (wyszczególnienie istotnych cech przedmiotu), jego ceny (z wyszczególnieniem poszczególnych składników, np. opłaty za przesyłkę), bardziej szczegółowej fotografii.
W Zamówieniu Użytkownik określa zamawiane Towary, w tym rodzaj, fason, kolorystykę (wzór), model Towaru.
Po złożeniu Zamówienia Użytkownik, na podany przez siebie adres e-mail, otrzyma od Sprzedawcy wiadomość zwrotną z informacją potwierdzającą dokonanie Zamówienia, na każdym etapie zmiany statusu Zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość email do Użytkownika, informując o zaksięgowaniu wpłaty, wysyłce zamówienia, anulowaniu zamówienia.
Przed przyjęciem Zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Użytkownikiem np. w przypadku wątpliwości, konieczności doprecyzowania Zamówienia lub ewentualnych braków Towarów. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku gdy Towar objęty Zamówieniem jest dostępny u Sprzedawcy. W przypadku niedostępności Towaru objętego Zamówieniem Użytkownik otrzymuje stosowną informację w terminie 2 dni podejmuje decyzję w przedmiocie realizacji Zamówienia poprzez podjęcie decyzji o częściowej realizacji Zamówienia, wydłużeniu okresu oczekiwania, zmiany, lub anulowania Zamówienia w całości.
Umowa zostaje zawarta w chwili przesłania Użytkownikowi informacji, na podany przez Użytkownika adres e-mail, o przyjęciu przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.

VI. ZASADY PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskichlub euro i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy danym Towarze w chwili złożenia Zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów znajdujących na Stronie. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.
Klient może zapłacić za zamówiony Towar:

– przy odbiorze przesyłki (za pobraniem );

– na rachunek bankowy Sprzedawcy (numer konta zostanie przesłany do Kupującego drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail wraz z potwierdzeniem Zamówienia);

– kartą kredytową podczas składania zamówienia;

– za pośrednictwem dostawy płatności elektronicznych PayU;

– za pośrednictwem dostawy płatności elektronicznych PayPal;

4. Użytkownicy będący konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego mogą wstrzymać się z zapłatą do chwili otrzymania Towaru.

5. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z Zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika żądania otrzymania faktury w Zamówieniu. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Użytkownik otrzymuje paragon fiskalny. Użytkownik dokonujący zakupów wyrażaja zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu. Dla zarejestrowanych Użytkowników wszystkie rachunki znajdują się w zakładce “Moje konto”, dostępne są 7 dni w tygodniu 24h, Użytkownik może je pobrać w każdej chwili.

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przy każdym Towarze podany jest przewidywany czas przygotowania Towaru do wysyłki. Czas przygotowania Towaru do wysyłki jest to czas, który upływa od przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki pocztowej lub kurierskiej, zgodnie z wyborem Użytkownika, wskazanym przez Użytkownika. Towar może być również wydany Użytkownikowi w punkcie handlowym Sprzedawcy, o ile Użytkownik wskazał w Zamówieniu taką formę dostawy Towaru.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Produkt niebezpieczny” Użytkownikom nabywającym Towary jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy (zrezygnowania z Towaru) w terminie 14 dni od chwili wydania Towaru objętego Zamówieniem.
Do odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie na adres Sprzedawcy w ostatnim dniu terminu wskazanego w pkt. 22 powyżej lub doręczenia do punktu handlowego Sprzedawcy, stosownego oświadczenia wraz z Towarem, z którego Użytkownik rezygnuje oraz otrzymanym paragonem/fakturą VAT. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu Towaru, w tym nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem. Towar musi być zwracany w stanie niezmienionym, w szczególności nie może nosić śladów użytkowania. Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się na stronie Zwroty i gwaracje.
W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zgodnie powyższymi przepisami, Sprzedawca zwraca Użytkownikowi należność za odesłany Towar, jeśli zapłata za Towar nastąpiła z góry, oraz poświadcza na piśmie zwrot Towaru.

VII. DANE OSOBOWE

Administratorem Danych jest Sprzedawca. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Zamówienia. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy.
Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, Dane są przetwarzane z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania zabezpieczającego uniemożliwiającego dostęp do tych Danych osobom nieuprawnionym.
Zamówienia nie mogą być składane anonimowo.

VIII. REKLAMACJE

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wad dostarczonego Towaru.
Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, tj. ul. Nowogrodzka 15, 00-511 Warszawa wraz z reklamowanym Towarem oraz pisemnym uzasadnieniem, podpisanym przez osobę składającą reklamację.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Towarem. O wyniku reklamacji Sprzedawca powiadomi Klienta tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Klient zastrzeże inną formę kontaktu.
Różnice pomiędzy wizualizacją Towaru wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 stycznia 2016. r.
Zamówienie Towaru równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od powyższego, dokonanie Zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu Zamówienia, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w ciągu 7 dni od opublikowania ich na Stronie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w tym w szczególności z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (np. podanie błędnych Danych).
W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Użytkownika.
Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane właściwy miejscowo sąd powszechny.

Polityka dot. Cookies oraz innych technologii.

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym “wejściu” i “wyjściu” ze Sklepu . Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.
Maciej Zaremba, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia krawiecka “ZAREMBA” w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 15, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej , prowadzonej przez Urząd Skarbowy w Pruszkowie, pod numerem 534-218-15-04, (dalej „Sklep”) używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.
Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Sklep również do celów:
o statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy Sklepui odwiedzin użytkowników,
o prezentacji reklam w Sklepie – w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym,
Ciasteczka mogą być wykorzystywane przez współpracujących ze Sklepem partnerów biznesowych: reklamodawców, firmy badawcze i dostawców aplikacji. W szczególności możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od firm realizujących na naszych stronach kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców współpracujących ze Sklepem. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych podmiotów trzecich.
Sklep używa również Google Analytics – internetowej usługi analitycznej dostarczanej przez Google Inc..Google Analytics wykorzystuje cookies w celu umożliwienia oceny korzystania przez użytkowników z naszych stron internetowych, zestawiania raportów z aktywności na naszych stronach internetowych oraz świadczenia innych usług dotyczących aktywności na stronach internetowych i korzystania z Internetu. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Analytics można znaleźć na www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Ponadto użytkownicy mogą zainstalować w swoich przeglądarkach, dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics (dostępny pod adresem tutaj ), który uniemożliwi Google Analytics zbieranie informacji o odwiedzinach użytkownika na stronach internetowych.
Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych został opisany tutaj.
Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu.
Inne technologie. Dla zapewnienia sprawnego korzystania z naszego Sklepu oraz lepszego dopasowania reklamy do użytkownika i jego zainteresowań używamy także innych niż Cookies technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania ze Sklepu w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local Storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu. Dane te mogą zostać przez użytkownika usunięte poprzez dodatkowe oprogramowanie np. pluginy do przeglądarek, oprogramowanie firm trzecich.

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca: do Macieja Zaremby, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pracownia krawiecka “ZAREMBA” w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 15, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej , prowadzonej przez Urząd Skarbowy w Pruszkowie, pod numerem 534-218-15-04 (dalej również „Administrator Danych”).
Administrator Danych traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Klientów, priorytetowo, i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator Danych stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane mu przez Klientów Sklepu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. Administrator Danych przetwarza dane osobowe na wskazanych w niniejszym dokumencie zasadach i w zakresie w jakim dane te zostały Administratorowi Danych udostępnione przez Klienta.
Wszelkie dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Administrator Danych przetwarza dane osobowe podane przez Klientów (w szczególności podczas rejestracji lub zamawiania usługi Newslettera oraz podczas składania zamówienia). Dane osobowe udostępniane przez Klientów przetwarzane są w szczególności w celu świadczenia przez Administratora w ramach Sklepu usług drogą elektroniczną, jak również w celu obsługi i realizacji zamówień Klientów, a także w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru). Ponadto dane mogą być wykorzystywane w celach przesyłania informacji handlowej lub w innych celach z zastrzeżeniem, że takie wykorzystanie odbywa się zawsze stosownie do zakresu wyrażonych przez Klientów zgód (w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana).
Administrator Danych może przetwarzać dane osobowe Klientów, o których mowa w ust. 3 powyżej, w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora Danych oraz w innych celach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawnymi, a także za uprzednią zgodą Klienta (o ile taka zgoda zostanie przez niego wyrażona) może wykorzystywać podane przez Klienta dane osobowe w celach marketingowych lub innych celach (stosownie jednak do zakresu wyrażonej przez Klienta zgody). Ponadto odrębna zgoda Klienta niezbędna jest także w celu przesyłania przez Administratora Danych informacji handlowej, w tym także Newsletterów, dotyczącej produktów lub usług Administratora Danych, a także jego partnerów (zgoda ta ma charakter opcjonalny).
Dane Klientów nie są przez Administratora Danych sprzedawane ani użyczane do żadnych celów jakiejkolwiek stronie trzeciej. Takie czynności mogą być dokonywane przez Administratora Danych jedynie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem Klienta.
Przetwarzanie danych osobowych Klientów Sklepu www.zarembastore.com (dalej „Sklep”) może być powierzane w ramach odpowiedniej umowy podmiotowi trzeciemu w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Administrator Danych uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Klientów z usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).
Każdemu Klientowi, który udostępnił Administratorowi Danych swoje dane osobowe przysługuje dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Klientom Sklepu przysługują wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) uprawnienia informacyjno-kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe, w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach określonych w przepisach.
Wszelkie zgody wyrażone przez Klienta dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz zgoda dotycząca przesyłania informacji handlowych, w tym Newsletterów, mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Administratora Danych poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu (opcja KONTAKT).
Administrator Danych ma prawo i obowiązek udzielić informacje o posiadanych danych osobowych Klientów (użytkowników) organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Sklep korzysta z tzw. cookies aby lepiej spełniać oczekiwania użytkowników. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Ponadto dla zapewnienia sprawnego korzystania ze Sklepu oraz lepszego dopasowania oferty do Klienta i jego zainteresowań używamy także innych niż cookies technologii np. Local Storage. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies oraz innych technologii znajdują się w _________________.
Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności modernizacją Sklepu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności itp., będą komunikowane Klientom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Sklepu. Klienci posiadający konto na stronie Sklepu zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie postanowień Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie tych zmian oraz daty ich wejścia w życie. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu poinformowania Klienta o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim. W przypadku, gdy zmiany w Polityce Prywatności będą wymagały zgody Klienta, Klient zostanie poproszony o udzielenie takiej zgody.