Terms and Conditions

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
zarembabespoke.com
Zaremba 1894 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

I. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
„Sprzedawcy” – rozumie się przez to spółkę Zaremba 1894 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, prowadzącą działalność gospodarczą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 15 LU4, na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Okregowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000806076, NIP 7010947093, REGON 384471259, o kapitale zakładowym 5000zł wpłaconym w całości.

„Towarze” lub „Towarach” – rozumie się przez to towar lub towary opisane na Stronie, oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę.

„Użytkowniku” – rozumie się przez to osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, posiadającą zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu.

„Kliencie” – rozumie się przez to Użytkownika, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę, na zasadach określonych w rozdziale III niniejszego Regulaminu.

„Zamówieniu” – rozumie się przez to propozycję zawarcia Umowy składaną Sprzedawcy przez Użytkownika za pośrednictwem Strony www.zarembabespoke.com.

„Danych” – rozumie się przez to dane podane przez Użytkownika w ramach składania Zamówienia.

„Umowie” – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru zawartą na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępnionych na Stronie, pomiędzy Sprzedawcą oraz Klientem, której przedmiotem jest ustalenie zasad sprzedaży Klientowi Towaru.

„Stronie” – rozumie się przez to stronę internetową znajdującą się pod adresem www.zarembabespoke.com

„Sklepie” – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się na Stronie.

„Regulaminie”– rozumie się przez to niniejszy regulamin.

II. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące wymagania techniczne:

– głębia kolorów: 32 bity lub wyższa,

– przeglądarki: Internet Explorer 6.0 lub wyższy, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari,

– włączona obsługa cookies,

– włączona obsługa Javascript.

Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku nie spełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Użytkownikowi złożenia za pośrednictwem Strony Zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia Umowy, ani też zrealizować zawartej Umowy.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Każdy z Towarów ma swoje zdjęcie. Użytkownik, który wybiera przedmiot, powinien kliknąć myszką na jego zdjęcie, w celu uzyskania dokładnego opisu przedmiotu (wyszczególnienie istotnych cech przedmiotu), jego ceny (z wyszczególnieniem poszczególnych składników, np. opłaty za przesyłkę), bardziej szczegółowej fotografii.
W Zamówieniu Użytkownik określa zamawiane Towary, w tym rodzaj, fason, kolorystykę (wzór), model Towaru.
Po złożeniu Zamówienia Użytkownik, na podany przez siebie adres e-mail, otrzyma od Sprzedawcy wiadomość zwrotną z informacją potwierdzającą dokonanie Zamówienia, na każdym etapie zmiany statusu Zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość email do Użytkownika, informując o zaksięgowaniu wpłaty, wysyłce zamówienia, anulowaniu zamówienia.
Przed przyjęciem Zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Użytkownikiem np. w przypadku wątpliwości, konieczności doprecyzowania Zamówienia lub ewentualnych braków Towarów. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku gdy Towar objęty Zamówieniem jest dostępny u Sprzedawcy. W przypadku niedostępności Towaru objętego Zamówieniem Użytkownik otrzymuje stosowną informację w terminie 5 dni i podejmuje decyzję w przedmiocie realizacji Zamówienia poprzez podjęcie decyzji o częściowej realizacji Zamówienia, wydłużeniu okresu oczekiwania, zmiany, lub anulowania Zamówienia w całości.
Umowa zostaje zawarta w chwili przesłania Użytkownikowi informacji, na podany przez Użytkownika adres e-mail, o przyjęciu przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.

IV. ZASADY PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich lub euro i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy danym Towarze w chwili złożenia Zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów znajdujących na Stronie. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.
Klient może zapłacić za zamówiony Towar:

– kartą kredytową podczas składania zamówienia;

– za pośrednictwem dostawy płatności elektronicznych PayU;

– za pośrednictwem dostawy płatności elektronicznych PayPal;

4. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z Zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika żądania otrzymania faktury w Zamówieniu. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Użytkownik otrzymuje paragon fiskalny. Użytkownik dokonujący zakupów wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Czas przygotowania Towaru do wysyłki jest to czas, który upływa od przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości.
Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej. Towar może być również wydany Użytkownikowi w punkcie handlowym Sprzedawcy, o ile Użytkownik wskazał w Zamówieniu taką formę dostawy Towaru.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Produkt niebezpieczny” Użytkownikom nabywającym Towary jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy (zrezygnowania z Towaru) w terminie 14 dni od chwili wydania Towaru objętego Zamówieniem.
Do odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie na adres Sprzedawcy w ostatnim dniu terminu wskazanego w pkt. 22 powyżej lub doręczenia do punktu handlowego Sprzedawcy, stosownego oświadczenia wraz z Towarem, z którego Użytkownik rezygnuje oraz otrzymanym paragonem/fakturą VAT. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu Towaru, w tym nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem. Towar musi być zwracany w stanie niezmienionym, w szczególności nie może nosić śladów użytkowania. Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się na stronie Zwroty i gwarancje.
W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zgodnie z powyższymi przepisami, Sprzedawca zwraca Użytkownikowi należność za odesłany Towar, jeśli zapłata za Towar nastąpiła z góry, oraz poświadcza na piśmie zwrot Towaru.

VII. DANE OSOBOWE

Administratorem Danych jest Sprzedawca. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Zamówienia. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy.
Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, Dane są przetwarzane z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania zabezpieczającego uniemożliwiającego dostęp do tych Danych osobom nieuprawnionym.
Zamówienia nie mogą być składane anonimowo.

VIII. REKLAMACJE

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wad dostarczonego Towaru.
Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, tj. Zaremba 1894 Sp. z O.O. ul. Nowogrodzka 15 LU4, 00-511 Warszawa wraz z reklamowanym Towarem oraz pisemnym uzasadnieniem, podpisanym przez osobę składającą reklamację.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Towarem. O wyniku reklamacji Sprzedawca powiadomi Klienta tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Klient zastrzeże inną formę kontaktu.
Różnice pomiędzy wizualizacją Towaru wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02 grudnia 2019 r.
Zamówienie Towaru równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od powyższego, dokonanie Zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu Zamówienia, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w ciągu 7 dni od opublikowania ich na Stronie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w tym w szczególności z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (np. podanie błędnych Danych).
W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Użytkownika.
Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane właściwy miejscowo sąd powszechny.