Privacy Policy

Polityka dot. Cookies oraz innych technologii.

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym “wejściu” i “wyjściu” ze Sklepu . Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Zaremba 1894 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, prowadzącą działalność gospodarczą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 15 LU4, na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Okregowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000806076, NIP 7010947093, REGON 384471259, o kapitale zakładowym 5000zł wpłaconym w całości (dalej „Sklep”) używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Sklep również do celów statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych statystyk pracy Sklepu i odwiedzin użytkowników.

Sklep używa również Google Analytics – internetowej usługi analitycznej dostarczanej przez Google Inc.. Google Analytics wykorzystuje cookies w celu umożliwienia oceny korzystania przez użytkowników z naszych stron internetowych, zestawiania raportów z aktywności na naszych stronach internetowych oraz świadczenia innych usług dotyczących aktywności na stronach internetowych i korzystania z Internetu. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Analytics można znaleźć na www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Ponadto użytkownicy mogą zainstalować w swoich przeglądarkach, dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, który uniemożliwi Google Analytics zbieranie informacji o odwiedzinach użytkownika na stronach internetowych.
Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu.

Inne technologie

Dla zapewnienia sprawnego korzystania z naszego Sklepu oraz lepszego dopasowania reklamy do użytkownika i jego zainteresowań używamy także innych niż Cookies technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania ze Sklepu w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local Storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu. Dane te mogą zostać przez użytkownika usunięte poprzez dodatkowe oprogramowanie np. pluginy do przeglądarek, oprogramowanie firm trzecich.

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca – Zaremba 1894 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, prowadzącą działalność gospodarczą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 15 LU4, na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Okregowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000806076, NIP 7010947093, REGON 384471259, o kapitale zakładowym 5000zł wpłaconym w całości (dalej również „Administrator Danych”).

Administrator Danych traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Klientów, priorytetowo, i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator Danych stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane mu przez Klientów Sklepu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. Administrator Danych przetwarza dane osobowe na wskazanych w niniejszym dokumencie zasadach i w zakresie w jakim dane te zostały Administratorowi Danych udostępnione przez Klienta.

Wszelkie dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Administrator Danych przetwarza dane osobowe podane przez Klientów. Dane osobowe udostępniane przez Klientów przetwarzane są w szczególności w celu świadczenia przez Administratora w ramach Sklepu usług drogą elektroniczną, jak również w celu obsługi i realizacji zamówień Klientów, a także w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru).

Przetwarzanie danych osobowych Klientów Sklepu www.zarembabespoke.com (dalej „Sklep”) może być powierzane w ramach odpowiedniej umowy podmiotowi trzeciemu w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Administrator Danych uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Klientów z usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).

Każdemu Klientowi, który udostępnił Administratorowi Danych swoje dane osobowe przysługuje dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Klientom Sklepu przysługują wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) uprawnienia informacyjno-kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe, w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach określonych w przepisach.
Wszelkie zgody wyrażone przez Klienta dotyczące przetwarzania jego danych osobowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Administratora Danych poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu lub pod tym adresem

Administrator Danych ma prawo i obowiązek udzielić informacje o posiadanych danych osobowych Klientów (użytkowników) organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Sklep korzysta z tzw. cookies aby lepiej spełniać oczekiwania użytkowników. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Ponadto dla zapewnienia sprawnego korzystania ze Sklepu oraz lepszego dopasowania oferty do Klienta i jego zainteresowań używamy także innych niż cookies technologii np. Local Storage.

Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności modernizacją Sklepu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności itp., będą komunikowane Klientom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Sklepu. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu poinformowania Klienta o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim. W przypadku, gdy zmiany w Polityce Prywatności będą wymagały zgody Klienta, Klient zostanie poproszony o udzielenie takiej zgody.